Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

RZĄDOWY PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim od września 2018 r. organizowane jest kompleksowe wsparcie dla rodzin i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Rodzicom udzielana jest specjalistyczna informacja dotycząca problemów rozwojowych dziecka; wskazywana jest właściwa dla dziecka i jego rodziny forma kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
W ramach zajęć oferujemy dzieciom m.in. następujące formy pomocy:
  • psychologiczną
  • pedagogiczną
  • logopedyczną
  • rehabilitacyjną
  • Integrację Sensoryczną,
  • Biofeedback
Zajęciami w ramach programu „Za życiem” mogą być objęte dzieci:
  • w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej,
  • posiadające zaświadczenie lekarskie (druk dostępny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim) stwierdzające niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością u dziecka według klasyfikacji ICD-10.
Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest w sposób ciągły w czasie trwania programu. Zakwalifikowanie się do programu weryfikowane jest przez koordynatora programu. Zajęcia prowadzone są w wymiarze od 1 do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka w zależności od potrzeb i możliwości psychomotorycznych dziecka.
Szczegóły dotyczące organizacji wspomagania (rodzaj przyznanych zajęć) przekazywane są rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka po zakwalifikowaniu do programu.
Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny.