Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Banaszkiewicz.
 • E-mail: sosw@sosw.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 67 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 28/34
 • E-mail: sosw@sosw.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 732 67 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajduje się na alejach 3 Maja 28/34 w Piotrkowie Trybunalskim. Do budynku są dwa główne wejścia: od strony alei 3 Maja oraz od strony Reymonta.
Wejście pierwsze od strony alei 3 Maja prowadzi po schodach (6 stopni), przed wejściem znajduje się dzwonek po lewej stronie na wysokości 150 cm.
Od strony ul. Reymonta znajduje się parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, drugie wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - podjazd do budynku. Przed wejściem znajduje się dzwonek po prawej stronie na wysokości 150 cm. Zarówno wejście pierwsze jak i wejście drugie są otwarte w ciągu dnia i zamykane w godzinach popołudniowych. Wejścia te prowadzą do przedsionka, gdzie pośrodku znajduje się wejście na teren główny Ośrodka. Przed wejściem po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości 100 cm. Wejście to otwiera portier. Portier weryfikuje także cel wizyty i kieruje petenta. 
Korytarze na parterze są dostępne, w budynku znajduje się także winda.
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym po wcześniejszym umówieniu się i ustaleniu zasad wizyty.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.